605 898 929

E-mail

605 898 929

E-mail

w

WhatsApp

Facebook

Instagram

POUČENÍ ZÁKAZNÍKA

Poučení zákazníka – spotřebitele ve vztahu k návrhu smlouvy o sdružených službách dodávky plynu / elektřiny uzavírané mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele

dle § 11a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v platném znění („Energetický zákon“), § 1811 a § 1820 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“), a nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv, v platném znění

(„Poučení“)


1. IDENTIFIKACE DODAVATELE

EFG Green energy s.r.o.

se sídlem na adrese Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4,
IČO: 09200347
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C
332451. Držitel licence pro obchod s elektřinou a plynem
Bankovní spojení: 8685892/0800, Česká spořitelna, a.s.
E-mail: info@efg-energy.cz

(„Dodavatel“)


2. OZNAČENÍ NABÍZENÉ KOMODITY A SLUŽEB A POPIS JEJICH HLAVNÍCH VLASTNOSTÍ

Dodávka plynu / elektřiny na hladině nízkého napětí a dodávka plynu včetně zajištění dopravy elektřiny a souvisejících služeb.

3. CENA ZA SDRUŽENÉ SLUŽBY DODÁVKY PLYNU / ELEKTŘINY

Celková cena za sdružené služby dodávky plynu / elektřiny se skládá z následujících složek:

a)  Cena za dodávku elektřiny
Jednotková cena plynu / elektřiny (komodity) je uvedena v ceníku Dodavatele („Ceník“) v členění podle

jednotlivých produktů („Produkt“).

Cena za dodávku plynu / elektřiny za příslušné zúčtovací období (tj. fakturační období, za které se provádí vyúčtování dodávek plynu / elektřiny a Související služby, není-li ve Smlouvě o sdružených službách dodávky plynu / elektřiny u uvedeno jinak) se vypočte tak, že se z naměřených údajů stanoví celkové množství skutečně odebraného plynu / elektřiny a vynásobí se sjednanou jednotkovou cenou.

 

b)  Cena za Související službu

Regulovaná cena za dopravu plynu / elektřiny a související služby („Související služba“) je stanovena dle aktuálního cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu a strany si nemohou dohodnout ceny jiné.

K celkové ceně za sdružené služby dodávky elektřiny se připočte daň z elektřiny, za sdružené služby dodávky plynu se připočte daň z plynu (pokud odběratel není od daně osvobozen) a daň z přidané hodnoty (popř. další daně a poplatky stanovené právními předpisy, pokud jsou uplatňovány).

4. PŘEDMĚT SMLOUVY, ZPŮSOB PLNĚNÍ A ZPŮSOB PLATEB, ODKAZ NA PODMÍNKY, CENÍK

Předmětem Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu / elektřiny („Smlouva“) je ve smyslu § 72 / § 50 odst. 2 Energetického zákona:

a)  povinnost Dodavatele dodávat zákazníkovi („Zákazník“) plyn / elektřinu (na napěťové hladině nízkého napětí), vymezenou množstvím a časovým průběhem;

b)  povinnost Dodavatele zajistit Zákazníkovi na vlastní jméno a na vlastní účet Související službu;

c)  povinnost Zákazníka zaplatit Dodavateli za dodaný plyn / elektřinu sjednanou cenu; a

d)  povinnost Zákazníka zaplatit Dodavateli za Související službu regulovanou cenu.

Uzavřením Smlouvy se Zákazník zavazuje, že v době od zahájení dodávek plynu / elektřiny dle Smlouvy do okamžiku skončení účinnosti Smlouvy nebude účastníkem závazkového vztahu s jiným dodavatelem elektřiny, na základě, kterého by v tomto období měla být dodáván plyn / elektřina do odběrných míst Zákazníka specifikovaných ve Smlouvě.

ve společnosti EFG Green energy s.r.o. (dále také jen „EFG“ nebo „Společnost“), člena koncernu EFG (dále jen „Koncern EFG“)

Dodávka plynu / elektřiny je splněna přechodem plynu / elektřiny z příslušné distribuční nebo přepravní / přenosové soustavy přes měřicí zařízení do odběrného místa Zákazníka specifikovaného ve Smlouvě.

Vyúčtování dodávek plynu / elektřiny a Související služby stejně jako ostatních plateb podle Smlouvy provede Dodavatel za zúčtovací období na základě dokladu o vyúčtování vystaveného Dodavatelem v souladu se Smlouvou a příslušnými právními předpisy („Faktura“). Zaplacením fakturované částky se rozumí připsání celé a správně identifikované částky na účet Dodavatele.

Část obsahu Smlouvy je určena odkazem na Obchodní podmínky sdružených služeb dodávky elektřiny pro domácnosti a podnikající fyzické osoby odebírající plyn / elektřinu na hladině NN („Podmínky“) a na Ceník Dodavatele, v jejich platném a účinném znění. Aktuální znění Podmínek a Ceníku je zveřejněno na internetové adrese www.efg-energy.cz v sekcích Ceníky a Dokumenty.

5. POVINNOST PLATIT ZÁLOHY

Uzavřením Smlouvy se Zákazník zavazuje na úhradu dodávek plynu / elektřiny a regulované ceny za Související službu platit Dodavateli zálohy, jejichž výše, počet (frekvence) a splatnost jsou stanoveny ve Smlouvě a mohou být v souladu s právními předpisy jednostranně měněny Dodavatelem, zejména v návaznosti na žádost Zákazníka oznámenou Dodavateli způsobem dle Smlouvy, na výši odběru plynu / elektřiny v odběrném místě Zákazníka v předchozím zúčtovacím období nebo na případné opakované porušování platebních povinností ze strany Zákazníka.

6. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY

Smlouva se zpravidla uzavírá na dobu neurčitou.

Nejkratší doba, po kterou bude Smlouva strany zavazovat: Po dobu trvání Smlouvy. Smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou lze ukončit mj. výpovědí kteroukoliv ze stran s tříměsíční výpovědní dobou, nebude-li ve Smlouvě uvedena kratší výpovědní doba, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

7. PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA ODSTOUPENÍ A VÝPOVĚĎ SMLOUVY

Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě:

a)  bezdůvodného ukončení poskytování sdružených služeb dodávky plynu / elektřiny nebo nezajištění Související služby Dodavatelem dle Smlouvy;

b)  prodlení Dodavatele s úhradou jakéhokoli jeho peněžitého dluhu vůči Zákazníkovi ze Smlouvy delším než 10 pracovních dnů po výzvě (písemné upomínce) k zaplacení;

c)  že Dodavatel zvýší cenu za dodávku plynu / elektřiny (komodity) nebo změníli jiné smluvní podmínky (jiné než cenu plynu / elektřiny), a to bez uvedení důvodu ve lhůtě 3 měsíců od data účinnosti této změny; pokud však Dodavatel oznámí Zákazníkovi zvýšení ceny plynu / elektřiny nebo změnu jiných smluvních podmínek (s výjimkou ceny plynu / elektřiny) nejpozději třicátý (30.) den přede dnem jejich účinnosti a současně poučí Zákazníka o jeho právu na odstoupení od Smlouvy, je Zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy nejpozději desátý (10.) den přede dnem zvýšení ceny plynu / elektřiny nebo změny jiných smluvních podmínek (s výjimkou ceny plynu / elektřiny); ostatní podmínky pro takové odstoupení od Smlouvy jsou upraveny v Energetickém zákoně;

d)  že Smlouva byla uzavřena prostředky komunikace na dálku (distančním způsobem) nebo mimo prostory obvyklé k podnikání Dodavatele a Zákazník je v postavení spotřebitele dle § 419 Občanského zákoníku, a to bez jakékoliv sankce a bez uvedení důvodu do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy podle Občanského zákoníku (v případě odstoupení od Smlouvy, jejíž plnění již začalo, je však Zákazník povinen uhradit Dodavateli cenu již poskytnutého plnění);

e)  že okolnosti vylučující odpovědnost Dodavatele dle Smlouvy trvají déle než 30 kalendářních dnů;

f)  podstatného porušení Smlouvy Dodavatelem specifikovaného ve Smlouvě anebo Podmínkách;

g)  že (i) na sebe Dodavatel podá insolvenční návrh, (ii) na Dodavatele je podán insolvenční návrh a takový insolvenční návrh není vzat zpět, odmítnut, odvolán nebo odložen do dvou (2) měsíců od jeho podání, (iii) insolvenční návrh podaný na Dodavatele bude odmítnut příslušným soudem pouze z důvodu, že majetek Dodavatele nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo (iv) je vydáno rozhodnutí o úpadku nebo o likvidaci Dodavatele.

Právo na odstoupení od Smlouvy podle bodu 7 c) zákazníkovi nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem.

Zákazník v postavení spotřebitele při změně dodavatele je oprávněn Smlouvu vypovědět bez sankce ve lhůtě do patnáctého (15.) dne po zahájení dodávky plynu / elektřiny v případě, že byla Smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory Dodavatele. Lhůta je zachována, jeli v jejím průběhu výpověď odeslána Dodavateli, výpovědní doba pak činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Zákazník o svém odstoupení od Smlouvy informovat Dodavatele na jeho doručovací adresu formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Zákazník může pro účely oznámení o odstoupení od Smlouvy uzavřené mimo provozovnu Dodavatele nebo distančním způsobem použít též níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy, není to však jeho povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje prokazatelné odeslání oznámení o odstoupení od Smlouvy Dodavateli před uplynutím příslušné lhůty.

V případě pochybností je Dodavatel povinen prokázat, že Smlouva nebyla uzavřena distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory.

8. VZOROVÝ FORMULÁŘ OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (NIKOLIV Z DŮVODU PORUŠENÍ SMLOUVY ZE STRANY DODAVATELE)

EFG Green energy s.r.o., se sídlem na adrese Jihlavská 1558/21, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 09200347, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou C 332451.

Email:

9.

(Titul) jméno a příjmení Zákazníka:

Datum narození Zákazníka:

Bydliště Zákazníka:

EIC / EAN kód odběrného místa:

Adresa odběrného místa:

Datum podpisu Smlouvy, které se odstoupení týká:

Oznamuji, že tímto odstupuji od výše uvedené Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu / elektřiny.

Požadované datum účinnosti odstoupení od Smlouvy (den, měsíc, rok; nejdříve však ke dni doručení oznámení o odstoupení Dodavateli):

Místo:
Datum:
Podpis Zákazníka:

9. PRÁVA VZNIKAJÍCÍ Z VADNÉHO PLNĚNÍ A PODMÍNKY PRO JEJICH UPLATNĚNÍ

Zákazník má dle vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů, právo reklamovat:

a)  Nedodržení standardu dodávek elektřiny;

b)  Nedodržení standardu přenosu a distribuce elektřiny;

c)  Nedodržení standardu pro vyřízení reklamace.

Obecná občanskoprávní lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů, avšak vyhláška č. 540/2005 Sb. v některých případech stanoví jinou lhůtu (např. 15 dnů i méně), proto Zákazníkovi doporučujeme se s touto vyhláškou seznámit.